Edictes al BOPG

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2020 Bop: 48-0 Edicte: 1778 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació dels padrons fiscals corresponents a l'impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1337 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1278 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2020
Exercici: 2020 Bop: 17-0 Edicte: 351 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Revocació de competències de les atribucions d'Alcaldia a la Junta de Govern Local
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 498 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10414 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit 07/2019
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10237 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa pel servei de llar d'infants i acolliment matinal de la llar d'infants i escola
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10236 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa pel servei de recollida i tractament d'escombraries i residus
Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9547 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8937 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit 06/2019
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 8936 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 05/2019
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8487 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança de la taxa pel servei de recollida i tractament d'escombraries i residus
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7907 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7860 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023: creació de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7859 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023: creació i organització de funcions de la Comissió Executiva
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7858 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023: nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7857 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023: creació i composició de la Comissió Especial de Comptes
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7855 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023: assignacions econòmiques a favor dels grups polítics municipals
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7867 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel servei de llar d'infants i acolliment matinal de la llar d'infants i l'escola
Exercici: 2019 Bop: 192-0 Edicte: 7716 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023: règim de dedicació dels membres de la corporació i del seu règim de retribucions, assistències i indemnitzacions
Exercici: 2019 Bop: 192-0 Edicte: 7681 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023: delegació d'atribucions de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 192-0 Edicte: 7678 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023: nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 192-0 Edicte: 7677 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 174-0 Edicte: 7023 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació del padró fiscal corresponent a l'Impost sobre activitats econòmiques de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 174-0 Edicte: 7022 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa d'entrada de vehicles i reserves de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 169-0 Edicte: 6904 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 169-0 Edicte: 6878 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6877 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 165-0 Edicte: 6857 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6708 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023