Edictes al BOPG

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 2986 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 75-0 Edicte: 2827 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'informació pública del Pla local de prevenció de residus de Santa Pau 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2595 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Rectificació d'error en l'edicte del calendari fiscal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 47-0 Edicte: 1641 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2019
Exercici: 2019 Bop: 47-0 Edicte: 1566 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació dels padrons fiscals corresponents al servei d'animals de companyia i del servei de cementiri de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1390 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació del padró fiscal corresponent a l'Impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 37-0 Edicte: 1197 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 1048 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11175 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal reguladora de tributs per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11107 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 06/2018
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10814 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació del Pla de Disposició de Fons
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9579 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
Exercici: 2018 Bop: 212-0 Edicte: 9395 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 190-0 Edicte: 8427 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'informació pública de sol·licitud de modificació substancial d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 184-0 Edicte: 8114 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa d'entrada de vehicles i reserves de l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 183-0 Edicte: 8080 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 162-0 Edicte: 7498 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7340 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7245 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació del padró fiscal corresponent al padró de l'Impost sobre Activitats Econòmiques exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6644 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 131-0 Edicte: 6024 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 131-0 Edicte: 6020 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació definitiva del Codi de conducta dels alts càrrecs
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4911 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 106-0 Edicte: 4741 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer 2018-2019
Exercici: 2018 Bop: 95-0 Edicte: 4394 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa pel servei de recollida i tractament d'escombraries i residus exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 95-0 Edicte: 4373 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació del padró fiscal corresponent a l'impost sobre béns immobles exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 63-0 Edicte: 2667 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació de les bases que han de regir el concurs oposició per crear una borsa d'educadors/es per a la llar d'infants municipal de Santa Pau
Exercici: 2018 Bop: 63-0 Edicte: 2616 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació inicial d'una memòria tècnica
Exercici: 2018 Bop: 61-0 Edicte: 2525 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci de modificació de regidories de l'Ajuntament
Exercici: 2018 Bop: 57-0 Edicte: 2363 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Rectificació d'error de l'edicte del calendari fiscal per a l'exercici 2018