Edictes al BOPG

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6708 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6705 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6639 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'informació pública de la modificació puntual del POUM núm. 4
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6525 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6457 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació inicial d'un projectes d'obres municipal
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6374 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5968 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 127-0 Edicte: 5204 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4986 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació dels padrons fiscals corresponents a la taxa pel servei de recollida i tractament d'escombraries i residus de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 113-0 Edicte: 4665 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació definitiva d'una memòria tècnica
Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4571 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'exposició pública d'una modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4508 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4282 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 101-0 Edicte: 4097 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'informació pública de la modificació puntual del POUM Núm. 3 i la suspensió de la tramitació de llicències
Exercici: 2019 Bop: 98-0 Edicte: 4046 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'exposició pública del padró fiscal corresponent a l'impost sobre béns immobles de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 96-0 Edicte: 3982 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 2986 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 75-0 Edicte: 2827 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'informació pública del Pla local de prevenció de residus de Santa Pau 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 70-0 Edicte: 2595 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Rectificació d'error en l'edicte del calendari fiscal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 47-0 Edicte: 1641 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2019
Exercici: 2019 Bop: 47-0 Edicte: 1566 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació dels padrons fiscals corresponents al servei d'animals de companyia i del servei de cementiri de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1390 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació del padró fiscal corresponent a l'Impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 37-0 Edicte: 1197 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 1048 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11175 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal reguladora de tributs per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11107 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 06/2018
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10814 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació del Pla de Disposició de Fons
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9579 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
Exercici: 2018 Bop: 212-0 Edicte: 9395 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 190-0 Edicte: 8427 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'informació pública de sol·licitud de modificació substancial d'una llicència ambiental