Edictes al BOPG

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9739 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del Pla local de joventut per al període 2020-2024
Exercici: 2020 Bop: 163-0 Edicte: 6113 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Delegació de funcions de l'Alcaldia del 18 al 23 d'agost de 2020
Exercici: 2020 Bop: 100-0 Edicte: 2932 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a l'Impost de béns immobles de naturalesa rústica de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 100-0 Edicte: 2933 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a l'Impost de béns immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 104-0 Edicte: 3064 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del Padró fiscal corresponent a la taxa pel servei de clavegueram de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 104-0 Edicte: 3066 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del Padró fiscal corresponent a la taxa pel servei de recollida i tractament d'escombraries i residus de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 107-0 Edicte: 3359 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5460 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa per la utilització privativa de camins públics de l'exercici 2020 - demanial
Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5462 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del projecte del Pla Director del servei municipal d'abastament d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5466 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa per llicència d'autotaxi de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5467 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa per la utilització privada de camins públics de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5564 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del padró fiscal corresponent a l'Impost sobre activitats econòmiques de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 153-0 Edicte: 5612 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació del domini públic
Exercici: 2020 Bop: 158-0 Edicte: 5835 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació de la rectificació de l'inventari de béns municipal camí Cellers a Prun i camí Sallent a Pruan
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6196 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 03/2020
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9906 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 08/2020
Exercici: 2020 Bop: 171-0 Edicte: 6230 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent al padró de taxa entrada de vehicles i reserva d'aparcament de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 171-0 Edicte: 6257 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació de dos convenis de col·laboració
Exercici: 2020 Bop: 171-0 Edicte: 6258 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió
Exercici: 2020 Bop: 175-0 Edicte: 6337 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 176-0 Edicte: 6390 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del projecte d'urbanització del Pla Parcial Urbanístic Sud-06 "Ampliació de la zona esportiva"
Exercici: 2020 Bop: 195-0 Edicte: 7029 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació d'un encàrrec de gestió i d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7629 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per l'ocupació del domini públic
Exercici: 2020 Bop: 210-0 Edicte: 7953 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Informació pública de la modificació puntual del POUM Núm. 3 i la suspensió de la tramitació de llicències
Exercici: 2020 Bop: 221-0 Edicte: 8456 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del Pla econòmic financer 2020-2021
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8982 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 08/2020
Exercici: 2020 Bop: 234-0 Edicte: 8969 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2020
Exercici: 2020 Bop: 243-0 Edicte: 9430 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Santa Pau
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9733 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 89-0 Edicte: 2658 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa pel servei de cementiris i manteniment de les instal·lacions de l'exercici 2020