Anuncis al BOPG

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2022 Bop: 14-0 Edicte: 211 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 4-0 Edicte: 5 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2022
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11307 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de l'Ordenança no tributària núm. 16, reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari sobre el servei públic d'abastament d'aigua
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11306 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa del servei de recollida d'escombraries i residus
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11298 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11293 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 05/2021
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 10865 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Nomenament d'una funcionària de carrera
Exercici: 2021 Bop: 245-0 Edicte: 10997 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal
Exercici: 2021 Bop: 237-0 Edicte: 10408 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Extracte de la resolució de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Santa Pau de 8 de desembre de 2021, de convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a la realització d'actuacions orientades a l'estalvi energètic (Convocatòria BDNS 599214)
Exercici: 2021 Bop: 235-0 Edicte: 10348 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Extracte de la resolució de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Santa Pau de 2 de desembre de 2021, de convocatòria de subvencions destinades a les empreses de Santa Pau afectades per la Covid-19 (Convocatòria BDNS 598838)