Edictes al BOPG

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2020 Bop: 176-0 Edicte: 6390 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del projecte d'urbanització del Pla Parcial Urbanístic Sud-06 "Ampliació de la zona esportiva"
Exercici: 2020 Bop: 175-0 Edicte: 6337 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 171-0 Edicte: 6258 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació d'un conveni d'encàrrec de gestió
Exercici: 2020 Bop: 171-0 Edicte: 6257 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació de dos convenis de col·laboració
Exercici: 2020 Bop: 171-0 Edicte: 6230 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent al padró de taxa entrada de vehicles i reserva d'aparcament de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6196 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 03/2020
Exercici: 2020 Bop: 163-0 Edicte: 6113 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Delegació de funcions de l'Alcaldia del 18 al 23 d'agost de 2020
Exercici: 2020 Bop: 158-0 Edicte: 5835 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació de la rectificació de l'inventari de béns municipal camí Cellers a Prun i camí Sallent a Pruan
Exercici: 2020 Bop: 153-0 Edicte: 5612 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació del domini públic
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5564 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del padró fiscal corresponent a l'Impost sobre activitats econòmiques de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5467 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa per la utilització privada de camins públics de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5466 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa per llicència d'autotaxi de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5462 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del projecte del Pla Director del servei municipal d'abastament d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 150-0 Edicte: 5460 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa per la utilització privativa de camins públics de l'exercici 2020 - demanial
Exercici: 2020 Bop: 107-0 Edicte: 3359 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 104-0 Edicte: 3066 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del Padró fiscal corresponent a la taxa pel servei de recollida i tractament d'escombraries i residus de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 104-0 Edicte: 3064 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del Padró fiscal corresponent a la taxa pel servei de clavegueram de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 100-0 Edicte: 2933 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a l'Impost de béns immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 100-0 Edicte: 2932 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a l'Impost de béns immobles de naturalesa rústica de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 89-0 Edicte: 2658 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa pel servei de cementiris i manteniment de les instal·lacions de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 89-0 Edicte: 2657 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa pel manteniment del cens d'animals de companyia de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 75-0 Edicte: 2378 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació de la modificació del calendari fiscal per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 48-0 Edicte: 1778 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació dels padrons fiscals corresponents a l'impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1337 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1278 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2020
Exercici: 2020 Bop: 17-0 Edicte: 351 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Revocació de competències de les atribucions d'Alcaldia a la Junta de Govern Local
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 498 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10414 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit 07/2019
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10237 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa pel servei de llar d'infants i acolliment matinal de la llar d'infants i escola
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10236 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa pel servei de recollida i tractament d'escombraries i residus