Edictes al BOPG

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7907 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7860 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023: creació de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7859 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023: creació i organització de funcions de la Comissió Executiva
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7858 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023: nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7857 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023: creació i composició de la Comissió Especial de Comptes
Exercici: 2019 Bop: 197-0 Edicte: 7855 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023: assignacions econòmiques a favor dels grups polítics municipals
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7867 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel servei de llar d'infants i acolliment matinal de la llar d'infants i l'escola
Exercici: 2019 Bop: 192-0 Edicte: 7716 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023: règim de dedicació dels membres de la corporació i del seu règim de retribucions, assistències i indemnitzacions
Exercici: 2019 Bop: 192-0 Edicte: 7681 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023: delegació d'atribucions de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 192-0 Edicte: 7678 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023: nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 192-0 Edicte: 7677 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 174-0 Edicte: 7023 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació del padró fiscal corresponent a l'Impost sobre activitats econòmiques de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 174-0 Edicte: 7022 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa d'entrada de vehicles i reserves de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 169-0 Edicte: 6904 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 169-0 Edicte: 6878 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 166-0 Edicte: 6877 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 165-0 Edicte: 6857 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6708 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6705 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci relatiu al cartipàs de 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6639 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'informació pública de la modificació puntual del POUM núm. 4
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6525 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 155-0 Edicte: 6457 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació inicial d'un projectes d'obres municipal
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6374 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5968 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2019
Exercici: 2019 Bop: 127-0 Edicte: 5204 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4986 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació dels padrons fiscals corresponents a la taxa pel servei de recollida i tractament d'escombraries i residus de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 113-0 Edicte: 4665 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Anunci d'aprovació definitiva d'una memòria tècnica
Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4571 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'exposició pública d'una modificació de la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 110-0 Edicte: 4508 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4282 AJUNTAMENT DE SANTA PAU Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018