Edictes al BOPG

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4898 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació de la modificació de relació de llocs de treball número 01/2021 de l'Ajuntament de Santa Pau
Exercici: 2021 Bop: 44-0 Edicte: 1595 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació d'un conveni de col·laboració
Exercici: 2020 Bop: 243-0 Edicte: 9430 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Santa Pau
Exercici: 2020 Bop: 244-0 Edicte: 9733 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9906 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 08/2020
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9739 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del Pla local de joventut per al període 2020-2024
Exercici: 2021 Bop: 16-0 Edicte: 300 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2021
Exercici: 2021 Bop: 17-0 Edicte: 350 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES (GIRONA) - Dipòsit de la modificació dels estatuts de l'associació empresarial anomenada Associació de cultivadors de fesols de Santa Pau
Exercici: 2021 Bop: 18-0 Edicte: 510 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Informació pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 21-0 Edicte: 495 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 556 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació d'un conveni i d'un encàrrec de gestió
Exercici: 2021 Bop: 34-0 Edicte: 1165 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per al finançament de la contractació d'un jove en pràctiques beneficiari del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya
Exercici: 2021 Bop: 41-0 Edicte: 1453 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació dels padrons fiscals corresponents a l'Impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 42-0 Edicte: 1500 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació dels padrons fiscals corresponents a la taxa d'animals de companyia de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 46-0 Edicte: 1676 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació dels padrons fiscals corresponents a la taxa pel Servei de cementiri i manteniment de les instal·lacions de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 5078 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1797 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre béns immobles (IBI)
Exercici: 2021 Bop: 56-0 Edicte: 2141 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació dels padrons fiscals corresponents a la taxa pel servei de recollida i tractament d'escombraries i residus de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2232 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa d'utilització de camins públics 2021, amb rutes 4x4
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2233 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació dels padrons fiscals corresponents a la taxa per la llicència de taxis i autotaxi de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 65-0 Edicte: 2676 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 03/2021
Exercici: 2021 Bop: 70-0 Edicte: 2902 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Convocatòria per a l'elecció del/la jutge/essa de pau, titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 87-0 Edicte: 3777 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2021
Exercici: 2021 Bop: 90-0 Edicte: 3785 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del projecte d'instal·lació de caldera de biomassa a l'antic Hospital de Santa Pau
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4876 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a l'Impost de béns immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4878 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a l'Impost de béns immobles de naturalesa rústica de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4879 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa pel servei de clavegueram de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4759 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 5063 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de rehabilitació estructural de l'edifici de l'antic hospital de Sant Roc
Exercici: 2020 Bop: 234-0 Edicte: 8969 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 03/2020