Edictes al BOPG

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2021 Bop: 160-0 Edicte: 7271 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Decret d'Alcaldia pel nomenament del 3a tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Santa Pau
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 5078 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana
Exercici: 2021 Bop: 56-0 Edicte: 2141 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació dels padrons fiscals corresponents a la taxa pel servei de recollida i tractament d'escombraries i residus de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2232 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa d'utilització de camins públics 2021, amb rutes 4x4
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2233 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació dels padrons fiscals corresponents a la taxa per la llicència de taxis i autotaxi de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 65-0 Edicte: 2676 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 03/2021
Exercici: 2021 Bop: 70-0 Edicte: 2902 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Convocatòria per a l'elecció del/la jutge/essa de pau, titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 87-0 Edicte: 3777 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2021
Exercici: 2021 Bop: 90-0 Edicte: 3785 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del projecte d'instal·lació de caldera de biomassa a l'antic Hospital de Santa Pau
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4876 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a l'Impost de béns immobles de naturalesa urbana de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4878 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a l'Impost de béns immobles de naturalesa rústica de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4879 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa pel servei de clavegueram de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4759 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 5063 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de rehabilitació estructural de l'edifici de l'antic hospital de Sant Roc
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4898 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació de la modificació de relació de llocs de treball número 01/2021 de l'Ajuntament de Santa Pau
Exercici: 2021 Bop: 160-0 Edicte: 7258 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 113-0 Edicte: 5303 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Bases que han de regir el concurs oposició per crear una borsa d'educadors/es per a la llar d'infants municipal de Santa Pau
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5144 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del Pla Parcial Urbanístic Sud-06 "Ampliació de la zona esportiva"
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5284 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura del Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Santa Pau com a pla pilot, per a la cessió de cementiris parroquials
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5426 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial de les bases reguladores específiques de subvencions destinades a les empreses de Santa Pau que s'han vist afectades com a conseqüència de les mesures preses per la situació generada per la COVID-19
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5427 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a l'estalvi energètic
Exercici: 2021 Bop: 136-0 Edicte: 6204 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Delegació de funcions d'Alcaldia al primer tinent d'alcalde, del dia 12 al 18 de juliol de 2021
Exercici: 2021 Bop: 141-0 Edicte: 6416 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del Padró fiscal corresponent a la taxa d'entrada de vehicles i reserva de gual de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 142-0 Edicte: 6598 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6759 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a taxa per parades de mercat setmanal de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6760 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal corresponent a l'Impost d'activitats econòmiques de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7043 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del preu públic per a la prestació de serveis municipals de l'oficina de turisme
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7107 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Cartipàs de 2019-2023: nomenament de nou membre de la Junta de Govern Local
Exercici: 2021 Bop: 160-0 Edicte: 7254 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Decret d'Alcaldia de nomenament del 2n tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Santa Pau
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1797 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre béns immobles (IBI)